sheng1ming4 lu4 shang4 ge1
1
wo3 xin1 yi3kao4 jiu4zhu3 ye1su1 ,
mei2you3 you1chou2 ku3nan4 ;
zhu3 ding1 shi2jia4 wei4 wo3 shou4ku3 ,
ta1 bei1fu4 wo3 zhong4dan4 .
0
ru2jin1 wo3 zou3 sheng1ming4 lu4 shang4 ,
zhu3 dang1 song4zan4 ; zhu3 dang1 song4zan4 ;
ru2jin1 wo3 zou3 sheng1ming4 lu4 shang4 ,
yin1 zhu3 ye1su1 tiao1 wo3 zhong4dan4 .
2
mei3 ri4 wo3 suo3 jing1guo4 shi4qing5 ,
zhu3 shuo1 bu2yao4 ju4pa4 ;
ruo4 you3 ju4pa4 , dao3gao4 cheng2xin1 ,
ping2an1 zhu3 bi4 ci4 xia4 .
3
ta1 gao4su5 wo3 tian1fu4 de5 ai4 ,
ta1 yan3jing5 bu4 kun4juan4 ;
ta1 shi4 wo3 zhu3 , yong3 bu4 geng1gai3 ,
yao4 bu3zu2 wo3 wan2quan2 .
4
wu2lun4 he2 shi2 lai2dao4 zhu3 qian2 ,
ta1 ying1xu3 bu4 gai3bian4 ;
ta1 da4 neng2li4 wei4 wo3 zhou1 quan2 ,
qing2yuan4 tiao1 wo3 zhong4dan4 .

a4men2