yi1qi2 zeng1zhang3 ge1
1
ye1su1 dang14nian2 zai4 shi4shang5 ,
zhi4hui4 shen1liang5 qi2 zeng1zhang3 ,
dao4cheng2rou4shen1 zhu4 ren2jian1 ,
shi4 shi4 chu4chu4 zuo4 bang3yang4 .
2
ye1su1 zhi4hui4 chang2 zeng1zhang3 ,
bian1 ting1 bian1 wen4 qiu2 zhen1li3 .
ye1su1 , wo3 yuan4 xiao4fa3 ni3 ,
xu1 yi3 qian1bei1 shou4jiao4 yi4 .
3
ye1su1 shen1liang5 chang2 zeng1zhang3 ,
nian4 fu4 shi4 gong1 qin2 cao1lian4 .
ye1su1 , wo3 yuan4 xue2 xiang4 ni3 ,
gan1 fu4 zhong4ren4 xin4xin1 jian1 .
4
shen2 de5 xi3ai4 chang2 zeng1zhang3 ,
zun1 fu4 zhi3yi4 zai4 ren2jian1 .
ye1su1 , wo3 yuan4 gen1cong2 ni3 ,
ai4 fu4 zhi1 xin1 ri4ri4 tian1 .
5
ren2 de5 xi3ai4 chang2 zeng1zhang3 ,
fu2shi4 zhong4ren2 zou3 zai4 qian2 .
ye1su1 , wo3 yuan4 geng4:1 xiang4 ni3 ,
ai4 ren2 ru2 ji3 shi4shang5 yan2 .
a4men2