xin4tu2 jing1bing1 ge1
1
xin4tu2 ru2tong2 jing1bing1 ,
fen4yong3 xiang4qian2 xing2 ,
shi2zi4jia4 wei4 qi2 hao4 ,
xian1 lu4 dao3 wo3 cheng2 !
ji1du1 nai3shi4 jun1wang2 ,
ling3 wo3 xiang4qian2 fang1 ;
gu4 dang1 yang3wang4 qi2 ,
qian2 xing2 ru4 zhan4chang2 .
2
lai4 ci3 qi2 hao4 bi4 sheng4 ,
gong1 tui4 sa1dan4 jun1 ;
wo3 wei4 ji1du1 jing1bing1 ,
zhui1 di2 yao4 qin2 fen4 !
di4yu4 gen1ji1 zhen4dong4 ,
yin1 wen2 da4sheng1 song4 ;
di4xiong1 jie1 dang1 huan1hu1 ,
zan4mei3 sheng1 xu1 hong2 .
3
jiao4hui4 zai4 ci3 huan2 yu3 ,
xing2dong4 you2 jun1luu3 ,
di4xiong1 fen4 li4 qian2 qu1 ,
jin3 gen1 xian1 sheng4 bu4 ;
wo3 zhong4 yuan2 fei1 fen1lie4 ,
wo3 zhong4 shi4 yi1ti3 ,
xi1wang4 xin4yang3 wu2 er4 ,
ai4xin1 yi4 wei2yi1 .
4
wei2 yuan4 zhu3 min2 xin1 jian1 ,
lian2 bu4 qi2 xiang4qian2 !
da4jia1 jun1 xu1 tong2 sheng1 ,
gao1ge1 qing4 kai3xuan2 !
dan4yuan4 rong2guang1 zan4mei3 ,
jun1 gui1 zhu3 sheng4 ming2 ;
tian1shi3 shi4ren2 yi2zhi4 ,
ge1sheng1 yong3 bu4 ting2 .
0
xin4tu2 ru2tong2 jing1bing1 ,
fen4yong3 xiang4qian2 xing2 ,
shi2zi4jia4 wei4 qi2 hao4 ,
xian1 lu4 dao3 wo3 cheng2 !
a4men2