shan4 wu4:e4:e4 liang3 jun1 ge1
1
shi4jian1 si4 you3 liang3 jun1 dui4 di2 ,
ji2 shi4 wu4:e4:e4 yu3 shan4 ;
wo3 bi4ding4 yi4 shu3yu3 yi1bian1 ,
bu4neng2 zhong1jian1 zhan4 .
2
zhu3 suo3 shi4 wo3 ge4 tiao2 jie4ming4 ,
ming2 xie3 sheng4 shu1 nei4 ;
qiu2 zhu3 jiao4 wo3 zun1 ci3 hao4ling4 ,
yong3yuan3 bu4 wei2bei4 .
3
ri4ri4 wo3 bi4 yu3 di2 zheng1zhan4 ,
zong3 bu4gan3 xie4dai4 ;
si1yu4 mi2huo4 , wu4:e4:e4 su2 yin3you4 ,
mo2gui3 chang2 xiang1 hai4 .
4
ren2yi4 cheng2shi2 shi4 wo3 kui1jia3 ,
sheng4 dao4 shi4 wo3 jian4 ,
xin4 de2 shi4 wo3 jian1gu4 dun4pai2 ,
neng2 yu4 mo2gui3 jian4 .
5
cong2qian2 zhu3 yi3 zi4ji3 de2sheng4 ,
xin4tu2 yi4 bi4 sheng4 ;
zhan4zheng1 wan2bi4 , de5:2:dei3 li4 zhu3 qian2 ,
rong2 mian3 zhu3 qin1 zeng4 .
0
wo3 shi4 ye1su1 ji1du1 qin1 bing1 ,
bi4 sui2 wo3 zhu3shuai4 ,
di2 sui1 xiong1e4 , zhu3 neng2 bao3hu4 ,
you3 sheng4 bi4 wu2 bai4 .
a4men2