wan4min2 fen4 xing1:4 ge1
1
qing1chen2 zhi1 guang1 jian4 fang4 she4 ,
hei1an4 jian4 xing2 xiao1mie4 ,
da4di4 ren2min2 zheng4 xing3 lai2 ,
tong4hui3 cong2qian2 zui4nie4 ;
chui1 guo4:4:5 hai3mian4 de5 he2222:huo2 feng1 ,
dai4 dao4 yuan3fang1 xiao1xi5 ,
bao4 dao3 wan4min2 dou1 fen4 xing1:4 ,
yu4bei4 huan2xun2 cheng2 ke4 di2 .
2
dai4 kan4:1 wan4min2 tong2 jing4bai4
wo3 zhong4 suo3 ai4 zhi1 shen2 ,
wan4 xin1 ru2 xiang1 jian4 shang4sheng1 ,
da4jia1 gan3xie4 zhu3 en1 ;
dai4 kan4:1 zui4ren2 dou1 ren4zui4 ,
da4jia1 shun4cong2 fu2yin1 ,
xun2qiu2 jiu4zhu3 de5 fu2 you4 ,
fu2shi4 wei2yi1 zhi4 zun1 .
3
dan4yuan4 jiu4en1 ru2 chuan1 liu2 ,
tao1tao1 gun3 gun3 qian2 xing2 ,
liu2 bian4 wu3 zhou1 de5 wan4guo2 ,
feng1man3 yu3 ri4 ju4 zeng1 ;
zhi2dao4 bei1jian4 de5 ren2min2 ,
de2sheng4 hui2 gui1 jia1ting2 ;
zhi2dao4 sheng4jie2 de5 ren2min2 ,
dou1 shuo1 " shang4 zhu3 yi3 lin2 "!
a4men2