xiao4fa3 zhu1 sheng4 ge1
1
ya3bo2la1han3 xin4xin1 fu4 ,
de5:2:dei3 zi3 xian4 zi3 ting1 shen2 hua4 ,
yin1 xin4 chen1yi4 shen2 ci2fu2 ,
wo3 yao4 xiao4fa3 ta1 .
2
shen2ren2 mo2xi1 meng2 xuan3zhao4 ,
zheng3jiu4 min2 zu2 li2 qi1ya1 ,
chuan2 shou4 shi2 jie4 jiao1:4:4 bai3xing4 ,
wo3 yao4 xiao4fa3 ta1 .
3
mu4ren2 da4wei4 shen2 zhong4:-:chong2 yong4 ,
ai4 shen2 , ai4 min2 , ai4 guo2jia1 ,
zhi1 zui4 neng2 hui4 zhi1 en1 bao4 ,
wo3 yao4 xiao4fa3 ta1 .
4
shi3tu2 bi3de2 zhu3 hu1 zhao4 ,
cheng2ren4 ji1du1 bei4 zhu3 kua1 ,
wei4yang3 qun2 yang2 jin4 zhi2 shou3 ,
wo3 yao4 xiao4fa3 ta1 .
5
zhong1 pu1:2 bao3luo2 zhu3 guang1zhao4 ,
jian4li4 jiao4hui4 chuan2 shi2jia4 ,
zhong1shen1 shi4 zhu3 li4 jian1xin1 ,
wo3 yao4 xiao4fa3 ta1 .
6
li4dai4 zhu1 sheng4 jian4zheng4 duo1 ,
xin4xin1 xing2wei2 gan3 li4 da4 ,
zhu3 ai4 zhu1 sheng4 wo3 yi4 ai4 ,
zhu1 sheng4 wo3 xiao4fa3 .
a4men2