ye1su1 hu1 zhao4 ge1
1
lang4 dao3:4:4 feng1 xiao4 ,
ye1su1 hu1 zhao4 ; guo4:4:5 hu2 hai3 , bo1lang4 tao1tao1 ;
zhu3 sheng1 wen1rou2 ,
zhao1:chao2:2 zhao1:chao2:2 hu1 zhao4 :" xin4tu2 cong2 wo3 , mian3 piao1yao2 ."
2
wo3 zhong4 yu2meng2 ,
zhu3 jin1 hu1 zhao4 :" mu4 xu1rong2 , xu1rong2 nan2 kao4 ;
qu4 jue2 fu2 hua2 ,
hui2tou2 yi2 zao3 , geng4jia1 ai4 wo3 , xiang3 ling2 jiao1 ."
3
you1 xi3 shun4 ni4 ,
zhu3 jie1 hu1 zhao4 : yi4le4 shi2 nian4 zhu3 xin1lao2 ,
fu4 zhu3 shi2jia4 ,
cong2 zhu3 ben1pao3 , yi1xin1 ai4 zhu3 , ai4 tong2bao1 .
4
wo3 jin1 you2 wen2 ,
ye1su1 hu1 zhao4 : qiu2 shi3 wo3 ying1 zhu3 zhi1 zhao1 ,
xian4 wo3 shen1xin1 ,
jing4 zun1 zhu3 dao4 , shi4 zhu3 ai4 zhu3 , yong3 jian1 lao2 .
a4men2