xiang4 zhu3 xian4 cheng2 ge1
1
fan2 wo3 xiang4 zhu3 suo3 cheng2 ,
dou1 shi4 zhu3 ci4 de5 en1 ;
fan2 wo3 suo3you3 , dou1 shu3yu3 zhu3 ,
shi4 zhu3 tuo1fu4 pu2ren2 .
2
fan2 wo3 cai2 bo2 jin1yin2 ,
dou1 shi4 zhu3 ci4 de5 en1 ;
yin1ci3 ren4he2 chu1 sheng1 jia1 guo3 ,
wo3 dang1 xiang4 zhu3 xian4 cheng2 .
a4men2