feng4xian4 shen1xin1 ge1
1
wo3 yuan4 xian4 shen1xin1 ,
wei4 ji1du1 er2 huo2 ,
zai4 yi1qie4 shi4 shang4 ,
tao3 wo3 zhu3 xi3yue4 ,
huan1xin1 shun4fu2 zhu3 ,
ping2 zhu3 zhi3yi4 dao3 yin3 ,
gan1yuan4 bei1:bei4 shi2jia4 ,
yi1lu4 sui2 zhu3 xing2 .
2
ci2bei1 zhu3 ye1su1 ,
shou4 si3 zuo4 zhong1bao3 ,
shi3 wo3 mian3 zui4nie4 ,
fu4 yu3 shen2 he2hao3 ,
gan3ji1 zhu3 da4 ai4 ,
yuan4 ting1 zhu3 hu1 zhao4 ,
feng4xian4 wo3 yi1qie4 ,
lai2 sui2 zhu3 yin3dao3 .
3
wu2lun4 he2 jing4yu4 ,
zong3 wei4 zhu3 zuo4 gong1 ,
jin4 ge4yang4 ben3fen4 ,
shi3 zhu3 ming2 de5:2:dei3 rong2 ,
ji2huo4 you3 jian1nan2 ,
wo3 xin1 neng2 de2sheng4 ,
wei4 zhu3 ming2 jin4zhong1 ,
de5:2:dei3 yong3yuan3 sheng1ming4 .
0
e2:o2;4 , zhu3 ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ,
wo3 xin1 feng4xian4 gei3 ni3 ,
yin1 ni3 zai4 shi2zi4jia4 shang4 ,
wei4 shu2 wo3 zui4 ding1 si3 ;
wo3 yao4 ni3 zuo4 wo3 jiu4zhu3 ,
lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1li5 ,
wo3 yi1sheng1yi1shi4 dao4 yong3yuan3 ,
yao4 zhong1xin1 fu2shi4 ni3 .
a4men2