ai4 chuan2 fu2yin1 ge1
1
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
jiang3 shuo1 tian1shang4 shi4qing5 ,
jiang3 shuo1 ye1su1 de5 miao4 ai4 ,
jiang3 shuo1 ye1su1 guang1rong2 .
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
yin1 zhi1 fu2yin1 zhen1shi2 ,
fu2yin1 man3zu1 wo3 xi1wang4 ,
fu2yin1 jia1 tian1 wo3 li4 .
2
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
kan4:1 wei4 wu2shang4 qi2 zhen1 ,
sheng4guo4 yi1qie4 huang2jin1 meng4 ,
yi1qie4 xin1 qi2shi4 qing2 .
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
fu2yin1 you3yi4 you3 ling2 ,
ru2jin1 wo3 lai2 chuan2 gei3 ni3 ,
bian4 shi4 wei4 zhe4 yuan2yin1 .
3
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
zhen1 you3 shi2fen1 xing1:4 wei4 ,
mei3 ci4 cong2tou2 shuo1 yi1 hui2 ,
bian4 jue2 geng4jia1 tian2mi4 .
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
yin1 you3 duo1shao5 de5 ren2 ,
wei4 wen2 shang4di4 de5 zhen1 dao4 ,
ci2bei1 jiu4 shi4 jia1yin1 .
4
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
shen1 zhi1 fu2yin1 de5 ren2 ,
reng2jiu4 ru2 ji1 ru2 ke3 de5:di4
xi3huan5 yu3 ren2 tong2 ting1 .
jiang1lai2 yan3 jian4 zhu3 guang1rong2 ,
wo3 bi4 ge1chang4 xin1 sheng1 ,
xin1 sheng1 yi1jiu4 shi4 dang1chu1
wo3 xin1 suo3 ai4 fu2yin1 .
0
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
jiang3 shuo1 ye1su1 de5 miao4 ai4 ,
jiang3 shuo1 ye1su1 de5 shi4qing5 ,
zhen1 shi4 fei1chang2 gan1mei3 .
a4men2