ren4 zhu3 chai1qian3 ge1
1
zhu3 yuan4 yong4 wo3 shi4 ta1 zhi1 chu3/4 ,
wei4 bi4 shi4 ge2 zhong4:-:chong2 yang2 ,
wei4 bi4 shi4 zai4 huang1 shan1 pi4 lu4 ,
jian1nan2 wei1xian3 zhan4chang2 .
dan4 wen2 jiu4zhu3 wei1 sheng1 zhao1hu1 ,
te4yi4 ti2 wo3 wei1 ming2 ,
wo3 la1 zhu3 shou3 , xin1ran2 ying1 da2 :
ming4 wo3 he2 wang4:3 bi4 suo3 .
2
ru2jin1 you3 zhu3 en1ai4 zhi1 yu3 ,
ye1su1 yuan4 wo3 zhuan3:4:4 gao4 ,
ru2 ruo4 you3 ren2 xing2zou3 cuo4 lu4 ,
ye1su1 yuan4 wo3 xun2zhao3 .
zhu3 ken3 qian2 yin3 , qian2tu2 guang1ming2 ,
sui1 xing2 you1an4 zhi1 zhong1:4 ,
ji4 wen2 zhu3 ming4 , yuan4 sui2 zhu3 bu4 ,
jiao4 wo3 he2 yan2 bi4 cong2 .
3
wo3 zhi1 you3 wo3 zuo4 gong1 zhi1 chu3/4 ,
zai4 shi4 guang3da4 he2 tian2 ,
yi4sheng1 shi2ri4 bu4zai4 xu1du4 ,
quan2 wei4 rong2 zhu3 zai4 tian1 .
jin1 jiang1 suo3you3 quan2 jiao1 wo3 zhu3 ,
bao4 zhu3 mo4da4 en1qing2 ,
zun1 zhu3 mei3 zhi3 , wo3 le4:4:4:yue4 shun4fu2 ,
pai4 wo3 he2 shi4 bi4 xing2 .
0
cha1:4:4:chai1:1 wo3 he2 wang4:3 ; ming4 wo3 he2 yan2 ;
pai4 wo3 he2 shi4 , wo3 le4:4:4:yue4 dan1dang1 ,
shen1xin1 gan1 xian4 zhu3 qian2 .
a4men2