zun1ming4 you3 fu2 ge1 Blessed are they that do his commandments
1
ting1 jiu4zhu3 yong3sheng1 de5 jie4ming4 ,
ta1de5 ming4ling4 bu4bian4 geng4:1 ,
shou3 jie4 xin4 dao4 shi4 wo3 ben3fen4 ,
zhu3 shuo1 zun1ming4 you3 fu2fen1 .
0
zun1 jie4ming4 de5 ren2 shi4 you3 fu2 ,
cheng2 zai1 , ta1men5 shi4 you3 fu2 ,
zun1 jie4ming4 de5 ren2 shi4 you3 fu2 ,
you3 fu2 , you3 fu2 shu3:zhu3 ta1men5 .
2
zhu3 ming4ling4 ruo4 ting1 er2 bu4 xing2 ,
sui1 ying1xu3 wu2yi4 wo3 shen1 ,
ting1 er2 ju4pa4 reng2 wu2 gong1xiao4 ,
zhu3 ci2fu2 zun1xing2 de5 ren2 .
3
zun1xing2 de5 ren2 neng2 jin4 sheng4 cheng2 ,
wu2zui4 nie4 , you1chou2 , fen1zheng1 ,
na4li5 yong3yuan3 sheng4jie2 rong2yao4 ,
sheng1ming4 guo3zi5 bi4 you3 fen1 .
1
Hear the words our Saviour hath spoken,
Words of life, unfailing and true;
Careless one, prayerless one, hear and remember,
Jesus says, "Blessed are they that do."
0
Blessed are they that do his commandments,
Blessed are they, blessed are they;
Blessed are they that do his commandments,
Blessed, blessed, blessed are they.
2
All in vain we hear his commandments,
All in vain his promises, too;
Hearing them, fearing them, never can save us,
Blessed, O blessed are they that do.
3
They with joy may enter the city,
Free from sin, from sorrow and strife,
Sanctified, glorified, now and forever,
They may have right to the tree of life.
-
Hear the words our Savior hath spoken
Author: Philip P. Bliss