362 shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 ge1 BRINGING IN THE SHEAVES
1
zhong3zi5 sa1:3 yu2 zao3wan3 ,
zhong3zi5 sa1:3 yu2 shang3wu5 ,
sa1:3 chu1 ci2ai4 shan4 zhong4:3 ,
shen4 wang4 de5:2:dei3 meng2ya2 ;
deng3dao4 zhuang1jia5 cheng2shu2 ,
deng3dao4 shuo1ge1 ri4zi5 ,
wo3men5 da4jia1 huan1xi3 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 .
0
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 ,
wo3men5 da4jia1 huan1xi3 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 ,
wo3men5 da4jia1 huan1xi3 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 .
2
zhong3zi5 sa1:3 yu2 qing2tian1 ,
zhong3zi5 sa1:3 yu2 yin1tian1 ,
he2 ju4 hei1 yun2 zhe1bi4 ,
feng1 xue3 bing4 jiao1jia1 ;
deng3dao4 xin1ku3 wan2 liao3:le5 ,
deng3dao4 qiu1 shou1 dao4 liao3:le5 ,
wo3men5 da4jia1 huan1xi3 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 .
3
han2lei4 zou3 dao4 tian2jian1 ,
wei4 zhu3 bian4 sa1:3 zi3li4 ,
sui1 you3 shui3 han4 jian1nan2 ,
yong4li4 geng4:1 dang1 jia1 ;
deng3dao4 liu2lei4 yi3 guo4:4:5 ,
deng3dao4 ye1su1 zhao4 wo3 ,
wo3men5 da4jia1 huan1xi3 ,
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 .
1
Sowing in the morning, sowing seeds of kindness,
Sowing in the noontide and the dewy eve;
Waiting for the harvest, and the time of reaping,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
0
Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves;
Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
2
Sowing in the sunshine, sowing in the shadows,
Fearing neither clouds nor winter กฏ s chilling breeze;
By and by the harvest, and the labor ended,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
3
Going forth with weeping, sowing for the Master,
Tho' the loss sustained our spirit often grieves;
When our weeping กฏ s over, He will bid us welcome,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
-
Author: Knowles Shaw (1874)
Tune: [Sowing in the morning, sowing seeds of kindness] (Minor)