wei4 zhu3 zuo4 gong1 ge1
1
wei4 wo3 zhu3 zuo4 sheng4 gong1 ,
xin1li5 zhen1 kuai4le4 ,
man3xin1 kuai4le4 ,
shi2zai4:4:- kuai4le4 ;
ci3 zhong1:4 ping2an1 kuai4le4
kou3she2 nan2 jin4 shuo1 ,
zuo4 sheng4 gong1 zhen1 you3 kuai4le4 .
2
wei4 wo3 zhu3 zuo4 sheng4 gong1 ,
xin1li5 zhen1 kuai4le4 ,
man3xin1 kuai4le4 ,
shi2zai4:4:- kuai4le4 ;
yuan4 zhu3 shi3 wo3 zai4 shi4
you3li4 duo1 jie1guo3 ,
zuo4 sheng4 gong1 zhen1 you3 kuai4le4 .
3
wei4 wo3 zhu3 zuo4 sheng4 gong1 ,
xin1li5 zhen1 kuai4le4 ,
man3xin1 kuai4le4 ,
shi2zai4:4:- kuai4le4 ;
feng4xian4 yi1qie4 suo3you3
kao4 ye1su1 ling3 wo3 ,
zuo4 sheng4 gong1 zhen1 you3 kuai4le4 .
0
wei4 wo3 zhu3 ye1su1 zuo4 gong1 ,
mei3 shi2 mei3 chu3/4 zuo4 sheng4 gong1 ;
zhu3 ci2fu2 xin1li5 you3 ping2an1 ,
wo3 jiu4 kuai4le4 zuo4 sheng4 gong1 .
a4men2