cheng2shi2 hua4 ge1
1
wu2lun4 shi4qing5 zen3me5yang4 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 ;
wu2lun4 sheng1huo2 xian2 huo4 mang2 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 ;
yong3 bu4 li2qi4 zhe4 liang2 gui1 ,
shen1shen1 yin4 zai4 ni3 xin1huai2 ,
xie3 zai4 zuo4 you4 chang2 si1 wei2 :
" chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 !"
2
cheng2shi2 zhong1jian1 you3 le4:4:4:yue4 qu4 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 ;
huang3yan2 zhong1jian1 you3 bei1bi3 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 ;
guan4 shuo1 huang1 hua4 pa4 gai3 chu2 ,
gan1xin1 qi1pian4 shi4 nuo4fu1 ,
kuai4 kuai4 fen4 xing1:4 mou2 zhen4 zuo4 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 !
3
sui1ran2 you3 cuo4 dang1 ming2 ren4 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 ;
bi4xu1 nu3li4 qiu2 de2sheng4 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 ;
wen2 guo4:4:5 shi4 fei1 shuo1 huang3hua4 ,
yi1 wu4 zai4 wu4 guo4:4:5 you2 da4 ;
qian1wan4 jiu4 zhen1 li2 xu1jia3 ,
chang2 jiang3 cheng2shi2 hua4 .
a4men2