xin1 tian1di4 ge1
1
ye1lu4sa1leng3 xin1 tian1di4 ,
guang1ming2 yong3 fu2 zhi1 xiang1 ;
ren2jian1 ya1po4 wei1 quan2 xia4 ,
hu1sheng1 can3 lie4 gan1 chang2 ;
mei3 feng2 xiang3dao4 ni3 jiang1 lin2 ,
mu4qian2 tong4ku3 jie1 wang4 ,
fen4dou4 zhi1 huo3 qi3 lie4 ran2 ,
ruo4 bi4 de5:2:dei3 zhuan3:4:4 wei4 jiang4:qiang2:3 .
2
ye1lu4sa1leng3 xin1 tian1di4 ,
liu2 ru3 yu3 mi4 zhi1 xiang1 ;
shi4 shei2 zhang3quan2 shei2 tong3zhi4 ?
ma3cao2 chu1 shen1 mu4jiang5 !
ci3 jian4:4:1:1:1 bu4 fu4 you3 bei1ai1 ,
pin2 fu4 jie1 ji2 xiao1wang2 ,
zha4 qu3 , bao1 xiao1 yu3 jing4 zheng1 ,
dou1 cheng2 guo4qu4 huan4xiang4 .
3
ye1lu4sa1leng3 xin1 tian1di4 ,
he2222:huo2 ping2an1 le4:4:4:yue4 zhi1 xiang1 ;
shi4 shei2 zhang3quan2 shei2 tong3zhi4 ?
wei4 ai4 she3shen1 gao1yang2 !
ci3 jian4:4:1:1:1 bu4 fu4 you3 di4wang2 ,
zhong4:3 zu2 guo2 jie4 xiao1wang2 ,
dao1 jian4 xiao1 rong2 wei4 chu2 li2 ,
bu4 fu4 xue2xi2 zhan4 zhang4 .
4
ye1lu4sa1leng3 xin1 tian1di4 ,
si1xiang3 zi4you2 zhi1 xiang1 ;
shi4 shei2 zhang3quan2 shei2 tong3zhi4 ?
tai4chu1 zhi1 dao4 zhen1 guang1 !
ci3 jian4:4:1:1:1 bu4 fu4 you3 jiang4:qiang2:3 quan2 ,
shu4fu42 qian2zhi4 xiao1wang2 ,
yi3 yu3 quan2 zhi1 xiang1jian4 mian4 ,
bu4 fu4 dui4 jing4 pang2huang2 .
5
ye1lu4sa1leng3 xin1 tian1di4 ,
guang1ming2 yong3 le4:4:4:yue4 zhi1 xiang1 ;
mei3 feng2 xiang3dao4 ni3 jiang1 lin2 ,
mu4qian2 tong4ku3 xiao1wang2 ,
fen4dou4 zhi1 huo3 tian1 lie4yan4 ,
ruo4 bi4 de5:2:dei3 zhuan3:4:4 wei4 jiang4:qiang2:3 ;
zhu3 zhi3 zai4 de5:di4 ru2 zai4 tian1 ,
yu3 zhu3 tong2 gong1 tong2 wang4 .
a4men2