yu3 zhu3 jie1jin4 ge1
1
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 jie1jin4 !
zong4shi3 zai4 shi2zi4jia4 ,
gao1ju3 wo3 shen1 ;
wo3 xin1 yi1ran2 ge1yong3 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 jie1jin4 !
2
sui1 zai4 kuang4ye3 yuan3xing2 ,
hong2 ri4 xi1cheng2 ,
hei1an4 long3zhao4 wo3 shen1 ,
yi1 shi2 wei4 zhen3 ;
meng4 li3 yi1jiu4 zhui1xu2 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 jie1jin4 !
3
hu1 you3 jie1ti1 xian3xian4 ,
shang4da2 tian1ting2 ,
yi4sheng1 meng2 zhu3 suo3 ci4 ,
ci2bei1 chong1 ying2 ;
xin1 kan4:1 tian1shi3 zhao1 ying2 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 jie1jin4 !
4
xing3 lai2 zan4mei3 man3xin1 ,
si1xiang3 guang1ming2 ,
chou2 xin1 zhi1 zhong1:4 jian4 zhu3 ,
shi2 tan2 wei4 zheng4 ;
ku3tong4 ye3 shi3 wo3 xin1 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 jie1jin4 !
5
xi3le4 ru2 yi4 jia1 shen1 ,
xiang4 tian1 fei1 sheng1 ,
chao1guo4 ri4yue4 xing1chen2 ,
shang4 jin4 bu4 ting2 ;
wo3 xin1 yi1ran2 ge1yong3 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 yu3 zhu3 jie1jin4 ,
geng4jia1 jie1jin4 !
a4men2