lao2lu4 yi3 jin4 ge1
1
you3 yi1 ri4 dang1 wo3men5 lao2lu4 yi3 jin4 ,
da4jia1 dou1 huan1le4 deng1 guang1ming2 bi3 an4 ,
jing4ai4 de5 jiu4zhu3 yu3 wo3 yong3 xiang1qin1 ,
zhe4 jiu4 jiang1 yong3yuan3 shi4 wo3de5 rong2yao4 .
2
yin1 jiu4zhu3 shang3ci4 wo3 en1dian3 wu2liang4 ,
kao4 zhu3 en1 wo3 bi4ding4 neng2 jin4 tian1tang2 ,
kan4jian5 wo3 zui4 jing4ai4 jiu4zhu3 rong2guang1 ,
zhe4 jiu4 jiang1 yong3yuan3 shi4 wo3de5 rong2yao4 .
3
zai4 na4bian1 wo3 neng2 yu3 qin1you3 hui4 mian4 ,
xi3le4 ru2 jiang1he2 shui3 gun3 gun3 yong3 xian4 ,
dan4 deng3 wo3 qin1yan3 jian4 jiu4zhu3 ci4 yan2 ,
zhe4 jiu4 jiang1 yong3yuan3 shi4 wo3de5 rong2yao4 .
0
zhe4ge5 jiu4shi4 wo3de5 rong2yao4 ,
wo3de5 rong2yao4 ,(2x)
meng2 zhu3 ai4lian2 , wo3 yao4 jian4 zhu3 ci2 mian4 ,
zhe4 jiu4 jiang1 yong3yuan3 shi4 wo3de5 rong2yao4 .