jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 ge1
1
you3 mei3 di4fang5 ji4jing4 an1 shu1 ,
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 ;
zai4 na4 di4fang5 zui4e4 quan2 wu2 ,
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 .
2
you3 mei3 di4fang5 chong1man3 an1wei4 ,
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 ;
zai4 na4li5 jiang1 yu3 zhu3 xiang1hui4 ,
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 .
3
you3 mei3 di4fang5 hao2wu2 you1huan4 ,
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 ;
na4li5 jin4 shi4 kuai4le4 ping2an1 ,
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 .
0
you3 fu2 de5 jiu4zhu3 ye1su1 ,
shen2 chai1qian3 ta1 jiang4lin2 ;
bao3shou3 wo3 shi4li4 ta1 qian2 ,
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 .
a4men2