zun1 zhu3 song4 ( lu4 1:46-55)
1
wo3 xin1 zun1 zhu3 wei4 da4 ,
wo3 ling2 yi3shang4 di4 wo3de5 jiu4zhu3 wei4 le4:4:4:yue4 .
2
wei4 yin1 zhu3
gu4nian4 zhu3 shi3nuu3 de5 bei1wei1 .
3
cong2 jin1 yi3hou4 ,
wan4dai4 yao4 chen4:cheng1:1 wo3 you3 fu2 .
4
{ na4 you3 quan2neng2 de5
wei4 wo3 cheng2jiu4 liao3:le5 }
da4shi4 ,
zhu3 de5 ming2wei2 sheng4 .
5
zhu3 lian2min3 jing4wei4 zhu3 de5 ren2 ,
zhi2dao4 shi4shi4dai4dai4 .
6
zhu3 yong4 bang3bi4 shi1zhan3 da4 neng2 ,
{ na4 kuang2ao4 de5 ren2 ,
zheng4 xin1li5 wang4xiang3 ;}
jiu4 bei4 zhu3 gan3san4 liao3:le5 .
7
zhu3 jiao4 you3 quan2bing3 de5 shi1 wei4 ,
jiao4 bei1jian4 de5 sheng1gao1 .
8
jiao4 ji1e4 de5 de5:2:dei3 bao3 mei3shi2 ,
jiao4 fu4zu2 de5 kong1shou3 hui2qu4 .
9
{ zhu3 fu2zhu4 liao3:le5
zhu3 de5 pu2ren2 }
yi3se4lie4 ,
{ wei4 yao4 ji4nian4
ya3bo2la1han3 }
he2222:huo2 ta1de5 hou4yi4 .
10
shi1 lian2min3 zhi2dao4 yong3yuan3 ,
{ zheng4ru2 cong2qian2 dui4
wo3men5 lie4zu3 suo3 }
shuo1 de5 hua4 .
0
dan4yuan4 rong2yao4
gui1yu3 fu4 , zi3 , sheng4ling2 ,
{ qi3chu1 zhe4yang4 , xian4
zai4 zhe4yang4 , yi3hou4 }
ye3 zhe4yang4 ,
yong3 wu2 qiong2jin4 .
a4men2