qiu2 zhu3 lian2min3 wen2 ( shi2 jie4 qi3 ying1 )
di4yi1 jie4 :
wo3 shi4 ye1he2hua2 ni3de5 shang4di4 ,
chu2le5 wo3 yi3wai4 ,
ni3 bu4ke3 you3 bie2de5 shen2 .
di4er4 jie4 :
bu4ke3 wei4 zi4ji3 diao1ke4 ou3xiang4 ,
bu4ke3 gui4bai4 na4xie1 xiang4 ,
ye3 bu4ke3 shi4feng4 ta1 .
di4san1 jie4 :
bu4ke3 wang4 chen4:cheng1:1 ye1he2hua2 ni3 shang4di4 de5 ming2 .
di4si4 jie4 :
dang1 ji4nian4 an1xi1ri4 ,
shou3 wei4 sheng4 ri4 .
di4wu3 jie4 :
dang1 xiao4jing4 fu4mu3 .
di4 liu4 jie4 :
bu4ke3 sha1ren2 .
di4 qi1 jie4 :
bu4ke3 jian1yin2 .
di4ba1 jie4 :
bu4ke3 tou1dao4 .
di4 jiu3 jie4 :
bu4ke3 zuo4 jia3:4 jian4zheng4 xian4hai4 ren2 .
[ di4yi1 zhi4 di4 jiu3 jie4 hou4 chang4 ]
qiu2 zhu3 lian2min3 wo3men5 ,
{ gan3dong4 wo3men5 de5 xin1 ,
shi4 wo3men5 neng2gou4 }
shou3 zhe4 jie4ming4 .
shi3 wo3men5 neng2gou4
di4 shi2 jie4 :
bu4ke3 tan1lian4 ren2 yi1qie4 suo3you3de5 .
[ di4 shi2 jie4 hou4 chang4 ]
ken3qiu2 zhu3 lian2min3 wo3men5 ,
{ jiang1 zhe4 yi1qie4 sheng4 jie4ming4 , ke4 zai4 }
wo3men5 de5 xin1li5 .
a4men2