xin1zhong1 yang3wang4 wen2
wo3 xin1 yang3wang4 zhu3 ,
wo3 xin1 yang3wang4 shang4 zhu3 ,
wo3men5 xin1li5 ying1
dang1 yang3wang4 shang4 zhu3 ;
wo3men5 gan3xie4 zhu3 ,
ying1dang1 gan3xie4 shang4 zhu3 ,
wo3men5 gan3xie4 zhu3 ,
yong3yuan3 gan3xie4 shang4 zhu3 ,
gan3xie4 cheng1song4 zhu3 ,
zhi2dao4 yong3yuan3 .
a4men2