san1 sheng4 wen2
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
tian1di4 wan4 jun1 de5 zhu3 !
zhu3 de5 wei1yan2 ,
chong1man3 tian1di4 .
yuan4 rong2yao4 gui1yu3 zhi4 shang4 de5 zhu3 !