rong2yao4 song4
dan4yuan4 rong2yao4
gui1yu3
fu4 , zi3 , sheng4ling2 ,
fu4 , zi3 , sheng4ling2 ,
qi3chu1 zhe4yang4 ,
xian4zai4 zhe4yang4 ,
yi3hou4 ye3 zhe4yang4 ,
yong3 wu2 qiong2jin4 !
a4men2 , a4men2 .