zhu3 dao3 wen2
{ wo3men5 zai4 tian1shang4 de5 fu4 , yuan4 ren2 dou1 }
zun1 ni3de5 ming2wei2 sheng4 .
{ yuan4 ni3de5 guo2 jiang4lin2 ,
yuan4 ni3de5 zhi3yi4 xing2 zai4 de5:di4 }
shang4 , ru2tong2 xing2 zai4 tian1shang4 .
{ wo3men5 ri4yong4 de5 yin3shi2 , jin1ri4 }
ci4gei3 wo3men5 .
{ mian3 wo3men5 de5 zhai4 , ru2tong2 wo3 }
men5 mian3 liao3:le5 ren2 de5 zhai4 .
{ bu4 jiao4 wo3men5 yu4jian4 shi4tan5 }
jiu4 wo3men5 tuo1li2 xiong1e4 ,
{ yin1wei5 guo2du4 , quan2bing3 , rong2
yao4 , quan2 shi4 ni3de5 , zhi2dao4 }
yong3yuan3 .
a4men2