zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1:4 ( ha1 2:20)
zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1:4 ,
zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1:4 ,
pu3 tian1xia4 de5 ren2 ,
zai4 zhu3 mian4qian2 ,
dou1 ying1dang1 su4jing4 ,
su4jing4 , su4jing4 ,
ying1dang1 su4jing4 .
a4men2