qiu2 ting1 wo3 qi2dao3
qiu2 ting1 wo3 qi2dao3 ,
qiu2 ting1 wo3 qi2dao3 ,
ce4er3 ting1 wo3 hu1yu4 ,
shang3ci4 zhen1 ping2an1 .
a4men2