rong2yao4 gui1 shen2
1
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 !
rong2yao4 gui1 shen2 ! rong2yao4 gui1 shen2 !
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 !
zan4mei3 zan4mei3 bu4 jin4 .
zan4mei3 zhen1 shen2 ci2ai4 zui4 shen1 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 en1 ji2 wan4 ren2 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 sheng1 da2 tian1ting2 ,
zan4mei3 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 .
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 !
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 !
rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 !
rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 !
a4men2