san1 yi1 song4 Doxology
1
pu3tian1zhi1xia4 wan4guo2 wan4min2
qi2 sheng1 zan4mei3 fu4 , zi3 , sheng4ling2
san1wei4yi4ti3 tong2 rong2 tong2 zun1
wan4you3 zhi1 yuan2 , wan4 fu2 zhi1 ben3
a4men2
2
zan4mei3 zhen1 shen2 wan4 fu2 zhi1 yuan2
shi4shang5 wan4min2 dou1 dang1 song4yang2
tian1shi3 tian1 jun1 zan4mei3 zhu3 ming2
zan4mei3 sheng4 fu4 sheng4 zi3 sheng4ling2
a4men2