rong2yao4 san1 yi1 shen2
1
rong2yao4 gui1yu2 zhi4 zun1 sheng4 fu4 ,
rong2yao4 gui1 zhi4 zun1 sheng4 zi3 ,
rong2yao4 gui1yu2 zhi4 zun1 sheng4ling2 ,
ye1he2hua2 san1wei4yi4ti3 !
rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2 yong3 bu4 xi1 .
2
rong2yao4 gui1yu2 ai4 wo3 en1 zhu3 ,
xi3 chu2 wo3 yi1qie4 zui4 wu1 ,
rong2yao4 gui1yu2 shu2 wo3 en1 zhu3 ,
shi3 wo3 yu2 ta1 tong2 zuo4 wang2 ,
rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 yong3 gui1yu2 bei4 sha1 gao1yang2 .
3
rong2yao4 gui1yu2 tian1 jun1 zhi1 wang2 ,
rong2yao4 gui1 jiao4hui4 zhi1 wang2 ,
rong2yao4 gui1yu2 wan4guo2 zhi1 wang2 ,
tian1shang4 di4xia4:5 qi2 song4yang2 ;
rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 gui1yu2 rong2yao4 da4 jun1wang2 .
4
" rong2yao4 , yong3yuan3 zan4mei3 , "
tian1shi3 tian1 jun1 qi2 ge1chang4 ;
" zun1gui4 , feng1fu4 , quan2bing3 , tong3zhi4 , "
yu3zhou4 wan4wu4 tong2 song4yang2 ;
rong2yao4 , rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 , rong2yao4 gui1 wan4 wang2 zhi1 wang2 .