zan4mei3 san1 yi1 shen2
1
yong3yuan3 zan4mei3 sheng4 fu4 ,
ci2ai4 guang3da4 wu2bian1 ,
jin1ri4 ci4 wo3 duo1 fu2 ,
jiang1lai2 jie1 wo3 sheng1 tian1 ;
yi3 en1dian3 ci4 xia4 du2sheng1 zi3 ,
shou4 si3 dai4 shu2 shi4ren2 zui4qian1 .
2
zhi4gao1 yong3heng2 zun1rong2 ,
shu3yu3 sheng4 zi3 ji1du1 ,
qing2yuan4 liu2xue4 shou4 si3 ,
jiu4 wo3 mian3shou4 yong3 ku3 ;
cong2 si3 fu4huo2 zhi2zhang3 da4 quan2 ,
qin1 jian4 " lao2ku3 gong1xiao4 " zhang1xian3 .
3
yong3yuan3 jing4bai4 sheng4ling2 ,
zan4mei3 gui1 qi2 sheng4 ming2 ,
yin1 ta1 zhong4:-:chong2 zao4 zhi1 gong1 ,
si3wang2 zui4ren2 de5:2:dei3 sheng1 ;
shen2 sheng4 ji4hua4 lai4 yi3 wan2cheng2 ,
shu3:zhu3 tian1 xi3le4 chong1man3 huan2 ying2 .
4
zan4mei3 quan2neng2 zhen1 shen2 ,
dang1 shou4 yong3yuan3 cheng1song4 ,
ao4miao3 san1wei4yi4ti3 ,
yong3heng2 tong2 wei4 tong2 rong2 ;
shi4ren2 li3 zhi4 wu2fa3 ce4 tou4 ,
wei2 yi3 xin4xin1 yu2 ai4 jing4feng4 .