zhi4gao1 zhen1 shen2
1
xin4tu2 zan4mei3 zhi4gao1 zhen1 shen2 ,
zhu1 tian1 jing4feng4 ta1 wei4 wang2 ;
tian1di4 wan4wu4 tong2 sheng1xiang3 ying1 ,
wan4 wang2 zhi1 wang2 de5:2:dei3 zun1rong2 .
sheng4zai1 , sheng4zai1 , song4zan4 zhu3 ming2 ,
wan4 zhu3 zhi1 zhu3 , tian1 jun1 zun1chong2 ,
zan4mei3 xi1 zai4 jin1 zai4 tian1fu4 ,
wan4min2 gao1chang4 kai3xuan2 song4 .
2
xin4tu2 xin1zhong1 zun1 zhu3 wei4 wang2 ,
zan4mei3 chuan2yang2 da2 si4fang1 ;
ji4si1 , men2tu3 , xian1zhi1 ying1 he2222:huo2 ,
zhu3 ban1 jiang3shang3 lie4 shi4 guan1 .
san1wei4yi4ti3 tong2 rong2 tong2 zun1 ,
da4di4 zhu1 tian1 gao1ge1 sheng1 zhen4 ;
zan4mei3 gui1yu2 zhi4gao1 tian1fu4 ,
zan4mei3 gui1yu2 yong3sheng1 shen2 .
3
mei3 zai1 ji1du1 rong2yao4 jun1wang2 ,
tian1shi3 gao1sheng1 qi2 song4 chang4 ;
zi4bei1 cheng2ren2 , shi4jian1 lao2ku3 ,
you1shang1 , si3wang2 , ta1 qin1 dang1 .
zhu3 ding1 shi2jia4 , jiu4shu2 gong1 cheng2 ,
zui4ren2 de5:2:dei3 shu2 , si3 quan2 xiao1mie4 ;
tian1fu4 rong2yao4 gao1chu4 zhang1xian3 ,
zhu3 deng1 bao3zuo4 zhang3quan2 neng2 .
4
zhu3 zai4 lai2lin2 , da4zhong4 yi4 pan4 ,
yin3ling3 wo3men5 gen1sui2 ni3 ;
dan4zi5 qing1sheng5 , xin1ran2 song4zan4 ,
yin1 wo3 zhi1xiao3 zhu3 zhi3yi4 .
zhu3 ai4 kan4gu4 , zhu3 ai4 bao1wei2 ,
xin4shi2 you3 heng2 , shi2ke4 fu2chi2 ;
wo3 zhu3 wo3 shen2 en1ci2 wu2xian4 ,
xian4zai4 jiang1lai2 chang2 yin1bi4 .