zhu3zhi4 wan4fang1
1
ri4yue4 suo3 zao4 wan4guo2 wan4fang1 ,
ye1su1 bi4 wei4 tong3zhi4 jun1wang2 ;
dong1xi5:3 nan2bei3 hai3yang2 ji2 an4 ,
zhu3 guo2 pu3ji2 yong3jiu3 wu2jiang1 .
2
ge4chu4 ge4 fang1 wan4 zu2 wan4min2 ,
gong4 xiang3 zhu3 ai4 ge1song4 bu4 ting2 ,
ying1hai2 ye3 lai2 tong2 sheng1 zan4mei3 ,
ji2 zao3 song4yang2 jiu4zhu3 sheng4 ming2 .
3
zai4 zhu3zhi4 xia4 duo1 meng2 fu2 le4:4:4:yue4 ,
zui4ren2 tiao4 chu1 kun3bang3 shu4fu42 ,
juan4 zhe3 neng2 xiang3 yong3heng2 an1xi1 ,
feng1ying2 fu4zu2 ci4 yu2 pin2 zhe3 .
4
shou4 zao4 qun2 sheng1 jie1 dang1 fen4 xing1:4 ,
te4 xiang4 jun1wang2 zun1chong2 zhi4 jing4 ,
tian1shi3 bu4 ting2 ge1song4 huan1xin1 ,
di4shang4 wan4min2 tong2 ying1 a4men2 .