dang1 shi4jie4 huan2:hai2 wei4ceng2 chuang4zao4
1
dang1 shi4jie4 huan2:hai2 wei4ceng2 chuang4zao4 ,
sheng4 zi3 yi3 dan4 fu4 ai4 zhong1:4 ,
zhu3 xian1jian4 yu3zhou4 zhi1 yuan2 shi3 ,
zhu3 yu4 zhi1 yu3zhou4 zhi1 zhong1 ;
gu3jin4 hou4shi4 wan4xiang4 fen1yun2 ,
zhu3 shi4 yuan2 liu2 zhu3 shi4 zong1 ,
qian1qiu1 wan4 zai3:3:4:4 yong3 wu2qiong2 .
2
tian1shang4 wan4 zhong4 jun1 dang1 bai4 zhu3 ,
tian1shi3 jun1 dang1 song4 zhu3 gong1 ;
di4shang4 bang1guo2 jun1 dang1 jing4 zhu3 ,
shang4di4 , jun1wang2 shou4 zun1chong2 ;
chun2 she2 ge1hou2 bu4rong2 jing4mo4 ,
zhong4 sheng1 song4 zhu3 dang1 he2222:huo2 ying1 ,
qian1qiu1 wan4 zai3:3:4:4 yong3 wu2qiong2 .
3
dan4yuan4 song4zan4 gui1yu2 sheng4 fu4 ,
sheng4 zi3 , sheng4ling2 tong2 zun1rong2 ,
wan4dai4 cheng1song4 , gan3xie4 , jing4feng4 ,
zan4mei3 xiang3sheng1 zhen4 cang1qiong2 ;
rong2yao4 , wei1 ming2 , sheng4li4 , quan2neng2 ,
yong3 gui1 san1 yi1 shen2 sheng4 ming2 ,
qian1qiu1 wan4 zai3:3:4:4 yong3 wu2qiong2 .
a4men2 .