zan4mei3 zhen1 shen2
1
zhen1 shen2 suo3 zao4 wan4xiang4 sheng1ling2 ,
qi2 lai2 ge1chang4 zan4mei3 tong2 sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3
jin1guang1 can4lan4 huo3 tai4yang2 ,
qing1 hui1 jiao3jie2 wen1rou2 yue4liang5 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 , zan4mei3 zhen1 shen2 ,
ha1li4lu4ya3 !(3x) !
2
yao2han4 shan1ling3 qiang2jing4 meng3 feng1 ,
xing2 yun2 ren4yi4 fu2 wan4 li3 kong4 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
qing1zao3 chen2guang1 que4 yue4 huan1xin1 ,
wan3 zhao4 xie2 yang2 mei3 yun4 miao3 yin1 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 , zan4mei3 zhen1 shen2 ,
ha1li4lu4ya3 !(3x)
3
da4di4 hai3yang2 shi2 cang2 wu2qiong2 ,
shi2shi2 gong1ying4 wo3men5 xiang3yong4 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
qing1 xiang1hua1 guo3 jie1shi5 man3 zhi1 ,
xian3 zhang1 zhu3 rong2 hui1 man3 quan2 de5:di4 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 , zan4mei3 zhen1 shen2 ,
ha1li4lu4ya3 !(3x)
4
wan4wu4 dang1 zan4mei3 da4 zhu3zai3 ,
ye3 dang1 qian1bei1 xiang4 ta1 jing4bai4 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
zan4mei3 sheng4 fu4 sheng4 zi3 sheng4ling2 ,
gao1sheng1 zan4mei3 san1 yi1 shen2ming2 ,
zan4mei3 zhen1 shen2 , zan4mei3 zhen1 shen2 ,
ha1li4lu4ya3 !(3x)