dian4 zhong1:4 jing4bai4
1
shen2 zai4 dian4 zhong1:4 , xin4tu2 chong2jing4 ,
qi2 lai2 xian4 dao3gao4 zan4 song4 ,
yuan4 wo3men5 geng4:1 shen1 qie1:4:4 ti3hui4 ,
zhu3 li3 fen1xiang3 he2 feng1 mei3 .
ji4ju1 shi4jie4 fa1hui1 cai2neng2 ,
qiu2 zhu3 shi3yong4 wo3 yi4sheng1 ,
deng3hou4 shang4 zhu3 sheng4ling2 jiang4lin2 ,
jia1qiang2 en1ci4 shi4feng4 shen2 .
2
zhu3 shi4 mu4 zhe3 , yin3dao3 hu4bi5 ,
wo3men5 er2nuu3 yi4 meng2 en1 ,
ji2 zhe5 ling3shou4 sheng4 bing3 , sheng4 bei1 ,
ji1du1 en1 li4 lin2 shen1xin1 .
zhu3 shou4 chai1qian3 yi4 yu2 shi4ren2 ,
wo3 yuan4 shi4 zhu3 jin4 yin1qin2 ,
xu1xin1 ling3hui4 jing4bai4 zhen1 yi4 ,
shi2jian4 xin4yang3 bu4 yin1 xun2 .
3
wan4you3 zhu3zai3 , jiao4hui4 yuan2shou3 ,
zai4 ci3 bu4 xin4 shi4dai4 zhong1:4 ,
bao3shou3 xin4tu2 xiang4 dao4 zhen1cheng2 ,
zhu4 wo3 zun1 ni3 zhi3yi4 xing2 .
cong2 zhu3 ling3shou4 fu4 xian4 yu2 zhu3 ,
qiu2 zhu3 yue4na4 wo3 shen1xin1 .
sheng1ming4 wu2 zhu3 you3 he2 ke3 qu3 ?
yuan4 yong3 jing4feng4 xin4 kao4 shen2 .