zan4mei3 wo3 shen2
1
shang4 zhu3 xuan3zhao4 zhi1 min2 ,
tong2 sheng1 cheng1song4 ta1 ming2 ;
qi3lai5 , cheng2xin1 cheng2 yi4 ge1chang4 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 ni3 shen2 .
2
yuan3 chao1 ren2jian1 zan4mei3 ,
zhi4gao1 cheng1yang2 shu3:zhu3 ta1 ,
zhu3 ming2 wei3da4 , wo3 xin1 jing4 yang3 ,
zan4 ta1 zun1 ta1 wei4 da4 .
3
shu3:zhu3 tian1 sheng1ming4 huo3yan4 ,
cong2 zhu3 ji4tan2 jiang4lin2 ,
jie2jing4 wo3 kou3 , gan3dong4 wo3 xin1 ,
dao3 wo3 yi4nian4 xiang4shang4 .
4
shang4 zhu3 shi4 wo3 jiu4shu2 ,
shi4 wo3 shi1ge1 , li4liang5 ;
ji4 meng2 jiu4shu2 , yuan4 xian4 li4liang5 ,
chuan2yang2 ji1du1 ai4 shi4 .