shang4 zhu3 zuo4wei2 he2deng3 ao4mi4
1
shang4 zhu3 zuo4wei2 he2deng3 ao4mi4 ,
xing2shi4 wei3da4 shen2qi2 ;
hai3yang2 zhi1 zhong1:4 you3 qi2 zong1ji4 ,
jia4 yu4 feng1bao4 fei1chi2 .
2
sheng4tu2 ying1dang1 gu4 yong3 zhen4 fen4 ,
bu4 pa4 tian1kong1 duo1 yun2 ;
yun2 zhong1:4 shen1 cang2 ci2ai4 lian2min3 ,
hua1:4:4 wei4 en1 yu3 jiang4lin2 .
3
mo4 ping2 gan3jue2 yi4duan4 shang4 zhu3 ,
yi1xin1 kao4 zhu3 en1dian3 ;
chou2 yun2 can3 wu4 yin3 mi4 zhi1 chu3/4 ,
you3 zhu3 ren2ci2 xiao4lian3 .
4
mang2mu4 bu4 xin4 dao3zhi4 cuo4wu4 ,
guan1cha2 que4 bu4 ling3wu4 ;
wei2 shen2 zi4ji3 dong4 xi1 qi2 gong1 ,
xiang4 ren2 qi3 fa1:1:4 xian3ming2 .