lai2 jing4bai4 rong2yao4 wang2
1
da4jia1 tong2 jing4bai4
tian1shang4 rong2yao4 wang2 ,
zhu3quan2 neng2 , ci2ai4 ,
ying1 gan3xie4 song4yang2 ,
ta1 shi4 wo3men5 dun4pai2 ,
shi4 yong3yuan3 bao3zhang4 ,
rong2guang1 shi4 ta1 gong1dian4 ,
ge1song4 yong3 rao4 huan2 .
2
zhu3quan2 neng2 , ci2ai4 ,
wo3men5 dang1 song4zan4 ,
guang1hui1 shi4 zhu3 pao2 ,
qiong2 cang1 shi4 zhu3 man4 ,
man3 bu4 lei2dian4 mi4 yun2 ,
dang1 zuo4zhu3 che1 cheng2:sheng4 ,
mi2man4 bao4yu3 feng1 kuang2 ,
shen1 cang2 zhu3 lu4jing4 .
3
ren2 he2 neng2 jin4 shuo1 ,
zhu3 juan4gu4 en1qing2 ,
zhu3 shi3 feng1 chui1fu2 ,
zhu3 shi3 guang1zhao4 ming2 ,
zhu3 shi3 gao1shan1 quan2yuan2 ,
qing1 zhu4 bian4 ping2yuan2 ,
zhu3 ming4 yu3 lu4 gan1lin2 ,
run4 ze2 ge4 tian2yuan2 .
4
wo3 yuan2 shi4 chen2tu3 ,
nuo4ruo4 wu2li4 liang2 ,
zhuan1xin1 yi3kao4 zhu3 ,
cai2neng2 chang2 jian2qiang2 ,
zhu3 ci2ai4 you4 wen1liang2 ,
ai4 wo3 dao4 yong3jiu3 ,
zao4 wo3 , shu2 wo3 , hu4 wo3 ,
wo3 jiu4zhu3 , liang2you3 .