yong3sheng1 shen2 jiu4shi4 ling2
1
yong3sheng1 shen2 jiu4shi4 ling2 ,
zhi4hui4 guang3 wu2bian1 ,
shen1 ju1 zai4 guang1ming2 zhong1:4 ,
rou4 yan3 bu4neng2 jian4 ,
ji2 feng1fu4 , ji2 rong2mei3 ,
gen4gu3 zhi4 yong3yuan3 ,
zhi4 quan2neng2 , yong3 sheng4li4 ,
wo3 zhong4 le4:4:4:yue4 song4zan4 .
2
wu2 xiu1 xie1 , bu4 cong1mang2 ,
shen2 ji4jing4 ru2 guang1 ,
wu2 que1fa2 , bu4 xu1 hao4 ,
shen2 da4 neng2 zhang3quan2 ;
shen2 gong1yi4 ru2 gao1shan1 ,
ji2 xian3he4 wei1yan2 ,
ta1 liang2shan4 yu2 ci2ai4 ,
hui4 he2cheng2 quan2yuan2 .
3
yu3zhou4 jian4:4:1:1:1 zhong4 sheng1ling2 ,
jie1 shang4 zhu3 zao4cheng2 ,
shen2 neng2li4 guan4 wan4wu4 ,
shen2 shi4 zhen1 sheng1ming4 ;
ren2 yi4sheng1 ru2 huo1cao3 ,
rong2 ku1 shun4xi1jian4 ,
wei2 shang4 zhu3 yong3 chang2cun2 ,
yong3yuan3 bu4 gai3bian4 .
4
zhi4 wei3da4 , zhi4 rong2yao4 ,
shi4 zhong4 guang1 zhi1 fu4 ,
zhong4 tian1shi3 jie1 chong2bai4 ,
dan4 bu4gan3 yang3 gu4 ;
rang4 wo3men5 dou1 zan4mei3 ;
shi3 wo3men5 kan4jian5 ji2
zhuang4 li4 da4 rong2guang1 ,
huan2rao3 ni3 shen1bian1 .