xian1 sheng4 zhi1 shen2
1
xian1 sheng4 zhi1 shen2 ,
ni3 yong4 quan2neng2 sheng4 shou3 ,
zao4 chu1 xing1 qun2 ,
pu1zhang1 mei3li4 yu3zhou4 ;
rong2yao4 guang1mang2
zai4 tai4 kong1zhong1 hui1ying4 ,
jing4 xiang4 bao3zuo4
xian4shang5 gan3en1 ge1sheng1 .
2
tian1fu4 ci2ai4 ,
xi1 ceng2 yin3dao3 kan4gu4 ,
ci4gei3 wo3men5
zi4you2 mei3li4 le4:4:4:yue4 tu3 ;
gu4 wo3 sheng4 fu4
tong3ling3 fu2zhu4 bao3hu4 ,
ni3 yan2 , ni3 dao4 ,
shi4 wo3 luu4fa3 , dao4lu4 .
3
tuo1li2 zhan4 huo4 ,
tuo1li2 bing4du2 zai1 yang1 ,
ji2 ni3 sheng4 bi4
yong3 zuo4 wo3men5 bao3zhang4 ;
ni3de5 zhen1 dao4
zai4 wo3men5 xin1 zi1 zhang333:chang22 ,
ni3de5 shan4liang2 ,
shi3 wo3men5 de5:2:dei3 an1kang1 .
4
qiu2 zhu3 su1xing3
jian1xin1 tu2 zhong1:4 bai3xing4 ,
li2kai1 hei1ye4 ,
dao3 ru4 yong3yuan3 guang1ming2 ;
shi3 wo3 sheng1huo2
chong1man3 en1dian3 , ci2ai4 ,
rong2yao4 , song4zan4 ,
gui1 zhu3 zhi2dao4 wan4dai4 .