zhen1 shen2 zhi1 ai4
1
zhen1 shen2 zhi1 ai4 , wei3da4 wu2qiong2 ,
kou3she2 bi3mo4 nan2yi3 xing2 rong2 ,
gao1 chao1 zhu1 xing1 , shen1 guo4:4:5 hai3yang2 ,
zhang333:chang22 kuo4 gao1shen1 wu2fa3 ce4liang4 ,
shi3zu3 fan4zui4 , huang2kong3 di1 shou3 ,
shen2 qian3 ai4 zi3 zheng3jiu4 ,
shi3 wo3 zui4ren2 yu2 shen2 he2hao3 ,
she4mian3 yi1qie4 zui4 you2 .
2
zong4ran2 shi4dai4 bian4 geng4:1 guo4qu4 ,
di4 wei4 wang2 quan2 shuai1 luo4 bai4wang2 ,
wan2geng3 shi4ren2 reng2 bu4 qiu2 shen2 ,
que4 xiang4 shan1 shi2 hu1qiu2 bao3zhang4 ,
zhen1 shen2 ci2ai4 shi3zhong1 bu4bian4 ,
wei3da4 wu2xian4 wu2liang4 ,
ya3dang1 hou4si4 de5:2:dei3 meng2 jiu4shu2 ,
tian1shi3 sheng4tu2 song4yang2 .
3
shi4shang5 hai3yang2 dang1 zuo4 mo4 shui3 ,
zhu1 tian1 qiong2 cang1 zuo4wei2 zhi3zhang1 ,
shi4shang5 wan4 jing1 yong4 zuo4 bi3 gan1 ,
quan2 qiu2 wen2 ren2 ji2he2 ku1gan1 ,
jie2 jin4 zhi4 li4 miao2hui4 shen2 ai4 ,
hai3yang2 mo4 shui3 yong4 gan1 ,
an4 juan3 nan2 zhang333:chang22 xiang4 tian1 lian2 tian1 ,
reng2 nan2 miao2shu4 jin4 xiang2 .
0
zhen1 shen2 zhi1 ai4 he2deng3 feng1fu4 ,
wei3da4 wu2xian4 wu2liang4 .
yong3yuan3 bu4bian4 , yong3yuan3 jian1ding4 ,
tian1shi3 sheng4tu2 song4yang2 .