zan4mei3 wo3 zhu3 jun1wang2
1
wo3 ling2 , zan4mei3 tian1shang4 jun1wang2 ,
zhu3 fu3fu2 xian4 wo3 xin1 ,
ji4 meng2 she4mian3 , yi1zhi4 , zheng3jiu4 ,
dang1 yong3yuan3 ge1chang4 song4yang2 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
gao1sheng1 zan4mei3 yong3sheng1 wang2 .
2
zan4mei3 shang4 zhu3 ci2ai4 shen1 en1 ,
lian2min3 lie4zu3 jie3 ku3 kun4 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 , yong3 bu4 gai3bian4 ,
bu2duan4 rong2ren3 chang2 shi1 en1 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
song4 zhu3 xin4shi2 da4 ci2 ren2 .
3
zhu3 ru2 ci2 fu4 lian2xu4 juan4gu4 ,
zhi1 wo3 ruan3ruo4 wu2 neng2li4 ,
zhu3 yi3 ci2 shou3 wen1rou2 hu4 you4 ,
jiu4 wo3 tuo1li2 zhong4 chou2di2 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
song4 zhu3 en1 guang3da4 wu2bi3 .
4
tian1shang4 tian1shi3 tong2xin1 jing4bai4 ,
shi2chang2 zhan1yang3 zhu3 rong2 mian4 ,
tai4yang2 , yue4liang5 , yu3zhou4 wan4wu4 ,
yi1tong2 fu2 bai4 zhu3 mian4qian2 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
wo3men5 tong2 song4 zhu3 en1dian3 .