shen2 de5 bao3hu4
1
wo3 yao4 ju3mu4 ,
tai2tou2 yang3wang4 sheng4 shan1 ,
mian3huai2 zhu3 ai4 ,
wo3de5 bang1zhu5 ,
wo3 bao3gui4 de5 jiu4en1
cong2 he2 er2 lai2 ?
cong2 shang4 zhu3 er2 lai2 ,
shi3 wo3 meng2 juan4 you4 ,
wei3da4 zhu3zai3
chuang4zao4 tian1di4 yu3zhou4 .
2
ta1 bao3hu4 ni3 ,
shuang1 zu2 bi4 bu4 yao2dong4 ,
an1wen3 wu2bi3 ,
ta1 bu4 shui4jiao4 ,
ta1 yan3 ye3 bu4 da3dun3 ,
chang2 bao3hu4 ni3 ,
ta1 yong3 bu4 kun4juan4 ,
ye3 yong3 bu4 shui4mian2 ,
you3 zhu3 juan4gu4 ,
he2deng3 wen3tuo3 an1 quan2 .
3
zhu3 ye1he2hua2
bi4 qin1zi4 bao3shou3 ni3 ,
yong3 bu4 gai3bian4 ;
zhu3 ye1he2hua2
zai4 you4bian1 yin1bi4 ni3 ,
ci4 ni3 en1dian3 ,
bai2ri4 tai4yang2 bi4
bu4 shi3 ni3 yu4 zai1 ,
ye4jian1 yue4liang5
bi4 bu4 ling3:4:4:4 ni3 shou4 hai4 .
4
zhu3 ye1he2hua2
bi4 bao3hu4 ni3 xing4ming4
mian3shou4 zai1yang1 ,
ni3 chu1 ni3 ru4
ye1he2hua2 bao3hu4 ni3
shi2fen1 an1kang1 ,
rong2yao4 zun1gui4 zhu3 ,
bi4 ru2ci3 en1 juan4 ,
ta1 bao3hu4 ni3
cong2 jin1 zhi2dao4 yong3yuan3 .