shen2 de5 lu4 zui4 mei3shan4
1
shen2 de5 lu4 zui4 mei3shan4 ,
nan2 wo3 bu4 ming2 liao3:le5
wei4he2 you1chou2 shi4lian4
chang2 ba3 wo3 huan2rao3 ;
zhu3 yong4 ge4yang4 fang1fa3 ,
lian4 wo3 xiang4 jing1jin4 ,
gu4 wo3 shun4fu2 xin4 kao4
wo3 ci2bei1 fu4 shen2 .
2
shen2 de5 lu4 zui4 mei3shan4 ,
wei4 wo3 an1pai2 hao4:3 ,
wo3 yuan4 jin3wo4 ta1 shou3 ,
xin4 kao4 ta1 yin3dao3 ;
bu4lun4 hei1an4 guang1ming2 ,
chang2 zai4 wo3 shen1 pang2 ,
ta1 shi4 wo3 bi4nan4suo3 ,
wo3 bu2yong4 jing1huang1 .
3
1 shen2 de5 lu4 zui4 mei3shan4 ,
wei2 ta1 neng2 yin3dao3 ,
wo3 quan2 xin1 tou2kao4 ta1 ,
tian2mi4 qie3 an1 hao4:3 ;
zai1hai4 bu4neng2 lin2dao4 ,
ping2an1 wu2 fan2nao3 ,
wo3 yao4 yong3yuan3 kao4 zhu3 ,
ta1 zhi4 sheng4 zhi4bao3 .
0
shen2 de5 lu4 zui4 mei3shan4 ,
shen2 de5 lu4 zui4 zheng4que4 ;
wo3 yuan4 chang2 yi3kao4 ta1 ,
wei2 ta1 zhi1 yi1qie4 .