he4 ta1 wei4 wang2
1
qi2 zan4 ye1su1 da4 neng2 sheng4 ming2 ,
tian1shi3 fu3fu2 cheng1song4 ,
tian1shi3 fu3fu2 cheng1song4 ,
zai4 zhu3 zu2 qian2 guan1mian3 xian4 cheng2 ,
2
ya3bo2la1han3 shu3ling2 zi3sun1 ,
you2 zhui4luo4 zhong1:4 de5:2:dei3 shu2 ,
you2 zhui4luo4 zhong1:4 de5:2:dei3 shu2 ,
dang1 gan3xie4 zhu3 wu2liang4 hong2 en1 ,
3
pu3tian1zhi1xia4 wan4 zu2 wan4 bang1 ,
dang1 lai2 jing4bai4 song4yang2 ,
dang1 lai2 jing4bai4 song4yang2 ,
zun1gui4 rong2yao4 dou1 gui1 gao1yang2 ,
0
1
qing4he4 ta1 , he4 ta1 , he4 ta1 ,
he4 ta1 , qing4he4 ta1 wei4 jun1wang2 .
qing4he4 ta1 , he4 ta1 , he4 ta1 ,
he4 ta1 qing4 , he4 ta1 wei4 jun1wang2 .
2
qing4he4 ta1 , he4 ta1 , he4 ta1 ,
he4 ta1 , qing4he4 ta1 wei4 jun1wang2 ,
qing4he4 ta1 , he4 ta1 , he4 ta1 ,
he4 ta1 , qing4he4 ta1 wei4 jun1wang2 .
3
qing4he4 ta1 , he4 ta1 , he4 ta1 ,
qing4he4 ta1 , he4 ta1 , he4 ta1 ,
he4 ta1 , qing4he4 ta1 wei4 jun1wang2 .