he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3
1
ji1du1 shu2 zui4 jiu4en1 wan2cheng2 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
wo3 zui4 de5:2:dei3 shu2 dai4 jia4 fu4 qing1 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
2
wo3 zan4mei3 ta1 xi3 zui4 bao3 xue4 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
shi3 wo3 yu2 shen2 he2hao3 xin1 yue4 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
3
ta1 yi3 xi3jing4 wo3 xin1 zui4qian1 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
jin1 zai4 wo3 xin1 zhi2zhang3 wang2 quan2 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
4
ta1 ci4 li4liang5 shi3 wo3 jian1gu4 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
shi3 wo3 ke4fu2 shi4lian4 jian1ku3 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
0
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 ,
shi4 ye1su1 wo3 ye1su1 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3
shi4 ye1su1 wo3 zhu3 .