jiu4zhu3 ye1su1 , ren2 zhe3 zhi1 le4:4:4:yue4
1
jiu4zhu3 ye1su1 , ren2 zhe3 zhi1 le4:4:4:yue4 ,
sheng1ming4 zhi1 yuan2 , wan4 ren2 zhi1 guang1 !
wo3 jin1 pie1 xia4 shi4jian1 xiang3shou4 ,
xu1xin1 hui2zhuan3 xiang4 ni3 yang3wang4 .
2
jiu4zhu3 zhen1li3 yong3cun2 bu4bian4 ,
hu1qiu2 zhu3 zhe3 bi4 meng2 zheng3jiu4 ;
xun2 zhu3 zhi1 ren2 jian4 zhu3 mei3shan4 ,
xun2 jian4 zhu3 zhe3 zhu3 shi4 wan4you3 .
3
wo3 zhong4 de5:2:dei3 chang2 sheng1ming4 zhi1 liang2 ,
yue4 chang2 mei3wei4 yue4 jia1 xiang3 wang4:3 ;
wo3 zhong4 de5:2:dei3 yin3:4 sheng1ming4 huo2 quan2 ,
yue4 yin3:4 yu4 jiang1:1:4:4:4 yue4 jia1 ke3wang4 .
4
fu2 sheng1 jing4yu4 xu1huan4 yi4 bian4 ,
wo3 ling2 re4 qie1:4:4 xun2qiu2 zhu3 mian4 ,
wo3 xin1 huan1le4 jian4 zhu3 xiao4rong2 ,
ping2 xin4 jin4 zhu3 fu2 le4:4:4:yue4 wu2qiong2 .
5
qiu2 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 tong2 zai4 ,
shi3 wo3 shi2ri4 guang1ming2 an1 tai4 ;
ken3qiu2 qu1 chu2 zui4e4 hei1ye4 ,
shi3 ni3 sheng4 guang1 pu3zhao4 shi4jie4 .