jiu4zhu3 de5 ai4
1
na2sa1le4 ren2 ye1su1 mian4qian2 ,
wo3 zhan4li4 xin1 bian4 ran2 ;
xi1qi2 ta1 ye3 ba3 wo3 ai4lian2 ,
wo3 zui4 wu1 jing4 meng2 she4mian3 .
2
zhu3 wei4 wo3 zai4 yuan2 zhong1:4 ken3qiu2 ,
dan4yuan4 fu4 zhi3yi4 cheng2jiu4 ;
fei1 wei4 zi4ji3 liu2lei4 dan1you1 ,
xue4 han4 dian3dian3 wei4 wo3 liu2 .
3
ta1 dan1dang1 wo3 zui4nie4 ku3 chou2 ,
zi4ji3 jian1 fu4 bu4 yuan4 you2 ;
wei4 wo3 zou3 shang4 jia1luue4 shan1 tou2 ,
du2zi4 shou4 si3 ku3 bei4 shou4 .
4
de5:2:dei3 shu2 zi3min2 zai4 rong2yao4 zhong1:4 ,
yi1tong2 chao2jian4 zhu3 sheng4 rong2 ;
gao1chang4 jiu4zhu3 en1ai4 man3 feng1 ,
huan1xin1 kuai4le4 shi4 wu2qiong2 .
0
he2deng3 xi1qi2 , he2deng3 ao4miao4 ,
zhu3 ci2ai4 jing4 lin2dao4 wo3 ,
he2deng3 xi1qi2 , he2deng3 ao4miao4 ,
wo3 yao4 yong3yuan3 chang4 ci3 ge1 .