zhu3 ai4 shen1 zhang333:chang22
1
ye1su1 ci2ai4 , da4 zai1 , shen1 zai1 !
guang3 bu4ke3 liang2 , yong3 wu2 xiu1 ,
hao4hao4dang4dang4 , you3 ru2 wang1yang2 ,
zhu3 ci2ai4 xiang4 wo3 qing1 liu2 .
fu2chi2 yin1bi4 , si4mian4 huan2rao3 ,
dou1 shi4 jiu4zhu3 da4 ci2ai4 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 , ling3 wo3 gui1 jia1 ,
an1xi1 tian1shang4 dao4 wan4dai4 .
2
ye1su1 ci2ai4 , da4 zai1 , shen1 zai1 !
ying1dang1 zan4mei3 guang3 chuan2kai1 ,
zhu3 ai4 zhen1zhi4 , zhu3 ai4 shen1 zhang333:chang22 ,
yong3 bu4 dong4yao2 yong3 bu4 gai3 ,
zhu3 yan3 kan4gu4 shu3:zhu3 ta1 er2nuu3 ,
shi2zi4jia4 shang4 gan1 she3shen1 ,
ta1 wei4 wo3men5 fu4 qian2 dai4 qiu2 ,
zai4 bao3zuo4 shang4 shi1 hong2 en1 .
3
ye1su1 ci2ai4 , da4 zai1 , shen1 zai1 !
yi1qie4 ai4 zhong1:4 zhi4 shang4 ai4 ,
you3 ru2 you1mei3 ning2jing4 hai3 gang3 ,
man3 you3 en1 fu2 da4 yang2 hai3 .
da4 zai1 ! shen1 zai1 ! ye1su1 ci2ai4 ,
yuan3yuan3 gao1 guo4:4:5 tian1shang4 tian1 ,
zhu3 ai4 ling3 wo3 jin4ru4 rong2yao4 ,
ling3 wo3 chao2jian4 zhu3 sheng4 mian4 .